Hướng dẫn cá cược

Theo quy đnh ca nhà cái BK8, đ có th đăng ký tài khon và đt cưc, ngưi chơi phi đ 18 tui tr lên. Nếu chưa đ tui, ngưi chơi s không đưc phép đăng ký tài khon và đt cưc.

Ngoài ra, đ đăng ký tài khon và đt cưc, ngưi chơi phi có mt tài khon ngân hàng đ nhà cái có th gi tin vào tài khon ca ngưi chơi.